Habarlar

 • 72 sekuntda 80% zarýad alyň!Gibrid super kondensator

  72 sekuntda 80% zarýad alyň!Gibrid super kondensator 72 sekuntda 80% zarýad beriň!Gibrid super kondensator batareýasynyň 22-nji noýabr, AP Şanhaý litiý batareýasynyň ýerine şäher EV-de ulanylmagyna garaşylýar (Redaktor Huang Junzhi) Uzak wagt bäri alymlaryň we öndürijileriň arzuwy ...
  Koprak oka
 • Superkapensatorlar üçin täze tendensiýa

  Supercapacitor, ýokary güýjüň, ýokary ygtybarlylygyň we daşky gurşawy goramagyň ajaýyp aýratynlyklary bolan kuwwat görnüşli energiýa saklaýjy enjamdyr.1) powerokary güýç aýratynlyklary: super kondensator ulgamynyň kuwwatlylygy 40 kWt / kg, litiý batareýasy 1 ~ 3 kWt / kg, EDLC ...
  Koprak oka
 • Aventador çalyşýan prototip näsazlyklary: içaly suratlar

  Gynansak-da, prototipiň ýykylmagy, öňümizdäki Lamborghini hakda has jikme-jik göz aýlamagymyzy aňladýar.Lamborghini Aventador üçin prototip çalyşmagy ýoluň gyrasynda görkezilende, italýan içaly suratçylary pursatdan peýdalanyp, awtoulagyň döwülendigini öňe sürdüler.Alnan suratlar gi ...
  Koprak oka
 • EVE dünýädäki akylly hasaplaýjylar üçin 180 metrden gowrak superkapisator çözgütlerini hödürleýär

  EVE tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen Batareýa kondensatory SPC, durnukly, täsirli, ygtybarly we ygtybarly integrirlenen superkapasitor çözgüdi.“EVE Energy Co., Ltd.” (EVE) 2001-nji ýylda esaslandyryldy we 2009-njy ýylda Şençzheneniň Ösüş Kärhanasy bazaryna girizildi. 21 ýyllyk çalt ösüşden soň, EVE gl ...
  Koprak oka
 • Kondensatoryň gowy ýa-da erbetdigini nädip kesgitlemeli?

  Kondensatoryň gowy ýa-da erbetdigini nädip kesgitlemeli?Ownuk kondensatoryň hilini nädip ölçemeli?1. 10PF-den aşakdaky kiçi kondensatorlary tapyň.10PF-den pes kesgitlenen kondensatorlaryň kuwwaty gaty az bolany üçin, ölçemek üçin görkeziji multimetri ulansaňyz, diňe tekeri hil taýdan barlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Lityum-ion kondensatorlary bilen litiý-ion batareýalarynyň arasyndaky tapawutlar

  Lityum-ion kondensatorlary bilen litiý-ion batareýalarynyň arasyndaky tapawutlar

  Lityum-ion kondensatorlary bilen litiý-ion batareýalarynyň arasyndaky tapawutlar Lityum-ion batareýalarynyň polo positiveitel we otrisatel işjeň maddalary, litiýi tersine goýup we aýyryp bilýän birleşmelerdir, onda azyndan bir elektrod materialy ýygnamazdan ozal litiý ornaşdyrylan ýagdaýynda. ...
  Koprak oka
 • Superkapensatorlaryň adaty kondensatorlardan artykmaçlyklary näme?

  Superkapensatorlaryň adaty kondensatorlardan artykmaçlyklary näme?

  Superkapensatorlaryň adaty kondensatorlardan artykmaçlyklary näme?Supercapacitor, polýarizirlenen elektrolitler bilen energiýany saklaýan elektrokimiki elementiň täze görnüşidir.Energiýa saklamak prosesinde himiki reaksiýa ýok we bu energiýa saklaýyş prosesi tersine.Şonuň üçin su ...
  Koprak oka
 • Kondensator öňe gidişlik etdi, EV-ni 1 minutda zarýad bermäge mümkinçilik berdi

  Kondensator öňe gidişlik etdi, EV-ni 1 minutda zarýad bermäge mümkinçilik berdi

  17-nji iýunda Japaneseaponiýanyň elektron böleklerini öndürýän kärhanasy “Eamex” -iň ýokary kuwwatly kondensatorlary öndürendigi habar berildi.Arassa elektrik ulaglarynda (EVS) ulanylsa, 1 minutdan zarýad alyp bolýar.Eamex awgust aýynda nusgalar bilen üpjün eder we ýakyn ýangyçda köpçülikleýin önümçilige başlar ...
  Koprak oka
 • HUD baş ekranynda gibrid (gaty + suwuk) kondensator programmasy

  HUD baş ekranynda gibrid (gaty + suwuk) kondensator programmasy

  HU goýmasyndaky gibrid (gaty + suwuk) kondensator D baş ekrany HUD baş ekranynyň ähli ulagda görkezilişiniň beýany: HUD (baş ekrany) sürüjä guralyň aşagyna seretmezlige we möhüm maglumatlary goýmaga mümkinçilik berýän shema; şemal aýnasy f ...
  Koprak oka
 • Superkapasitor üçin ilkinji halkara elektrod standarty berildi

  Superkapasitor üçin ilkinji halkara elektrod standarty berildi

  Recentlyakynda Hytaýyň Ylymlar akademiýasy (mundan beýläk Şanxi kömür himiýasy instituty diýlip atlandyrylýar) Şanxi kömür himiýasy institutynyň howandarlygynda işlenip düzülen halkara IEC / TS 62565-5-2 (superkapasitor elektrod boş jikme-jiklik spesifikasiýasy) resmi taýdan neşir edildi. th ...
  Koprak oka
 • Japaneseaponiýanyň esasy öndürijileri alýumin elektrolitiki kondensatorlar üçin 10% ýokarlandy

  Japaneseaponiýanyň esasy öndürijileri alýumin elektrolitiki kondensatorlar üçin 10% ýokarlandy

  Alýumin elektrolitiki kondensatorlaryň isleg-talap gabat gelmezligi henizem 1: 5-e ýetdi, 2022-nji ýylyň başyndan bäri alýumin elektrolitiki kondensatorlar geçen ýyl bahanyň ýokarlanmagyny dowam etdirdi.Ondan öň Japaneseaponiýanyň uly alýumin elektrolitiki kondensator öndürijisi Nikicon ...
  Koprak oka
 • Çalt zarýad bermek, hyýalyňyzdan ýokary kondensator!

  Çalt zarýad bermek, hyýalyňyzdan ýokary kondensator!

  Döwrüň ösmegi we ylymyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen daşky gurşaw meselelerine üns berilmez.Daşky gurşawy goramak üçin pes uglerodly we ýaşyl syýahat etmeli.Environmentaramaz gurşawyň sebäplerinden biri, benzin bilen başlanan awtoulaglaryň gaty köp bolmagy we ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2